Informació general i Instàncies

Instàncies

(Us heu de baixar al vostre ordinador la instància que necessiteu, l’ompliu i signeu i després l’entreu al Registre general de l’ajuntament, o bé, l’adjunteu a l’  instància genèrica de l’apartat de tràmits)

(*) En el cas de l’habitatge d’ús turístic, el sol·licitant ha d’aportar, a més:

– DNI del titular
– Fotocòpia de l’escriptures de propietat de l’habitatge
– Cèdula d’habitabilitat
– Contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica, si n’hi ha

————————————————————
Modificació Puntual núm. 4 POUM – regulació ús càmping