Ajuts FEDER per instal·lacions de generació elèctrica

El termini per a sol·licitar-les finalitza el 30 de novembre de 2020.

Us informem de les convocatòries d’ajudes publicades el 25 setembre  al BOE. Les ajudes amb fons FEDER són per instal·lacions de generació elèctrica amb fonts d’energia renovables en els següents tipus d’actuació:

 • Biogàs agroindustrial o industrial (generació i aprofitament elèctric)
 • Fotovoltaica Autoconsum AMB emmagatzemat serveis o indústria
 • Fotovoltaica Autoconsum SENSE emmagatzemat serveis o indústria
 • Tipus d’actuacions associades a Comunitats d’Energies Renovables o altres 
 • Modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia

I per instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts també d’energia renovables amb aquestes actuacions:

 • Biomassa, calderes aplicació industrial de baixa potència
 • Geotèrmia o Hidrotèrmia aplicació serveis o industria
 • Solar Tèrmica sense Concentració 50 – 100 kW
 • Solar Tèrmica sense Concentració    ≥ 100 kW
 • Biometà (incloent només depuració)
 • Biogàs + Biometà (incloent producció de biogàs i la seva depuració)
 • Xarxes de calor i/o fred amb Biomassa, Geotèrmia o Hidrotèrmia, Solar Tèrmica i Gasos Renovables

Les ajudes no són compatibles amb altres ajudes i són subvencions a fons perdut, que IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho demani mitjançant una bestreta del 80% de l’ajuda concedida per facilitar la financiació dels projectes.

Poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 

Les actuacions han d’estar completament finalitzades abans del 30 de juny de 2023.