Ban de l’Ajuntament sobre la circulació per la via pública

Ban de l’Ajuntament sobre la circulació per la via pública.

RESUM DE BAN:

Atesa la situació provocada pel coronavirus, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

  1. Assistència a instal·lacions sanitàries.

  1. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

  1. Tornar al lloc de residència habitual.

  1. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

  1. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

  1. Per causa de força major o per situació de necessitat.

  1. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.