Projecte consolidació estructural i reforma interior planta segona i planta baixa edifici Can Musquera

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 30.11.2018, va aprovar inicialment el projecte de consolidació estructural i reforma interior de la planta segona i la planta baixa de l’edifici anomenat “Can Musquera”.

Projecte Memòria Pressupost Plànols

Edicte BOP aprovació inicial projecte