Edictes

Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1324 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva de l'expedient de pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1323 AJUNTAMENT DE MIERES - Declaració d'interès públic municipal el programa de masoveria urbana
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1326 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de l'acord del Ple de 27 de gener de 2021 de l'Ajuntament de Mieres, de convocatòria de subvencions per a l'arranjament o el manteniment de camins privats, any 2021 (Convocatòria BDNS 549611)
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10171 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9697 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9634 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública de memòries valorades
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9633 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9632 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8936 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació de la modificació del traçat d'un passatge de domini públic
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8935 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de l'estudi del parc d'habitatges, 4a fase