Edictes

Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11074 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'atorgament d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10992 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10755 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública de l'expedient 5/2018 de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10547 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9403 AJUNTAMENT DE MIERES Anunci d'aprovació definitiva d'una modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9402 AJUNTAMENT DE MIERES Anunci d'aprovació definitiva del Reglament d'usos i funcionament dels espais i dels recursos materials de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9342 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9235 AJUNTAMENT DE MIERES Extracte en la BDNS de la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria de subvencions per a l'arranjament o el manteniment de camins privats
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8755 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'informació pública de desafectació d'un terreny d'ús públic
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8682 AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d'exposició pública de l'expedient 4/2018 de modificació de crèdit