Edictes

Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3977 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de les bases reguladores subvencions manteniment i arranjament camins privats any 2022
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3976 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions a associacions any 2022
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3981 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons del 1r trimestre de 2022 aigües de l'Ajuntament de Mieres
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3181 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública dels expedients MC 03/2022 de suplement de crèdit i MC 04/2022 de crèdit extraordinari
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3180 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3179 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva del Reglament d'usos i funcionament dels espais i recursos material de l'Ajuntament de Mieres
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3176 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3147 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Mieres per a la regulació de les condicions de la instal·lació d'una extensió de xarxa de calor amb biomassa en aquest municipi
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1589 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de competència local
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1586 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'usos i funcionament dels espais i recursos materials de l'Ajuntament