Edictes

Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6278 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública de l'expedient 3/2021 de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5923 AJUNTAMENT DE MIERES - Licitació del contracte d'obra del nou dipòsit de la Casica i interconnexions en alta
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5922 AJUNTAMENT DE MIERES - Licitació del contracte d'obra d'arranjament de danys ocasionats pel temporal Glòria
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5919 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició, per a la contractació d'un/a brigada C1 i constituir una borsa de treball de brigada de l'Ajuntament de Mieres
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5791 DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE GIRONA - Publicació dels valors mitjans i audiència procediment valoració col·lectiva de caràcter general del municipi de Mieres
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4675 AJUNTAMENT DE MIERES - Informació pública prèvia a l'atorgament d'una llicència urbanística
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4567 DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE GIRONA - Obertura del tràmit d'audiència previ corresponent al procediment d'aprovació de la ponència de valors total del municipi de Mieres
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 4101 AJUNTAMENT DE MIERES - Extracte de l'acord del Ple de 24 de febrer de 2021 de l'Ajuntament de Mieres, de convocatòria de subvencions per a associacions de Mieres, any 2021 (Convocatòria BDNS 561195)
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3848 AJUNTAMENT DE MIERES - Aprovació del projecte d'inversions en alta de la xarxa d'abastament d'aigua de Mieres, nou dipòsit de la Casica i interconnexions en alta
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3846 AJUNTAMENT DE MIERES - Exposició pública de l'expedient 2/2021 de modificació de crèdit